Notice: Trying to get property of non-object in /home/master/domains/futureco.pl/public_html/includes/mambo.php on line 2149

Notice: Trying to get property of non-object in /home/master/domains/futureco.pl/public_html/includes/mambo.php on line 2166
Tworzenie Stron www cms crm Groupware E-Learning lms Dotacje z ue - Dotacje na Inwestycje
Dotacje na Inwestycje Drukuj E-mail

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konukrencyjności Przedsiębiorstw”, przewidziana są dotacje na inwestycje, w ramach których można refundować następujące koszty (wydatki kwalifikowane):
1) zakup nowych środków trwałych;
2) zapłata rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na leasingobiorcę (leasing finansowy), z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
3) zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że:
a) w okresie siedmiu lat poprzedzających złożenie wniosku o pomoc finansową nie został on nabyty z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
b) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
c) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
4) Zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej;
5) Instalację i uruchomienie środków trwałych, z wyłączeniem wydatków na szkolenia
w zakresie ich obsługi;
6) Zakup gruntu, pod warunkiem, że:
a) istnieje bezpośredni związek między zakupem gruntu a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,
b) wydatki na zakupu gruntu stanowią nie więcej niż 10% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu gruntu nie przekracza jego wartości rynkowej;
7) Zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
8) Zakup nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, że:
a) Istnieje bezpośredni związek między zakupem nieruchomości zabudowanej,
a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nieruchomości zabudowanej nie przekracza wartości rynkowej,
c) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że obiekt nadaje się do używania w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
d) nieruchomość zabudowana w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
e) nieruchomość zabudowana będzie używana wyłącznie zgodnie z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
9) Porady prawne, taksy notarialne, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem.

Dotacje z UE

W celu obliczenia wartości wsparcia, które zostanie przekazane przedsiębiorcy w formie dotacji, pod uwagę brane są wyłącznie koszty rzeczywiście poniesione przez przedsiębiorcę, udokumentowane fakturami wystawionymi przez dostawców, sprzedających, wykonawców, finansujących w drodze leasingu lub inne podmioty oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności na rzecz wystawców faktur.

Wielkość wsparcia na realizację indywidualnego projektu:
a) nie może być niższa niż kwota 10 000 złotych polskich (dziesięć tysięcy złotych
polskich); oraz
b) nie może być wyższa niż kwota 1 250 000 złotych polskich (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych polskich ); oraz
c) nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych.

Wydatkami kwalifikowanymi są wydatki niezbędne do realizacji projektu, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o pomoc finansową.<< wstecz

Copyright 2003 - 2005 FUTURECO sp. z o. o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Nieruchomości  ::  Tworzenie Stron Internetowych  ::  Hosting Stron  ::  Sprzedam biznes  ::  Biznes ogłoszenia  ::  Dotacje  ::  Doradztwo